barefootfoodie logo

 

 

Hogaholics Dry Rub

 

1 tb Lemon peel

1/2 tb Black pepper 

1 tb Garlic powder 1

/2 tb Cayenne pepper 

1 tb Onion powder

1/2 tb White pepper 

1 tb Chili powder

2 tb Salt 

1 tb Paprika 2 tb Sugar 

1 tb Msg (accent) - optional

 

Mix all ingredients thoroughly.

 

 

Print this page

 

 

 

© http://www.barefootfoodie.net